Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Verantwoordelijkheid over het speelgoed
Het speelgoed wordt uitgeleend aan ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar. De ouders /opvoeders dragen de verantwoordelijkheid om het geleende speelgoed compleet en schoon terug te brengen. Bij het uitlenen controleert u zelf, voordat u het speelgoed meeneemt, of het speelgoed compleet is aan de hand van de geregistreerde speelgoedoverzichtslijst. Bij het terugbrengen van het speelgoed controleert en telt de medewerker van SpeelOké, samen met u, of alles compleet is.

Artikel 2 – Inschrijving, verlenging en uitschrijving
Inschrijven vindt plaats op de locatie waar u abonnee wilt worden. Bij de inschrijving moet u zich legitimeren en direct het abonnementsgeld voor het eerste leenjaar betalen. Daarna ontvangt u een abonnementspas voor de locatie waar u zich heeft ingeschreven. Uw abonnement is alleen op die locatie geldig. Elk jaar dient u uw abonnement weer te verlengen. Mocht u zich willen uitschrijven dan stelt SpeelOké het op prijs als u ons per e-mail (info@speeloke.nl) dit laat weten. Bij uitschrijving ontvangt u een bevestiging van uw opzegging per mail. Bij opzegging binnen een leenjaar vindt geen restitutie plaats. Abonnees die na afloop van hun abonnementsperiode gedurende een half jaar geen speelgoed meer hebben geleend, worden door ons automatisch uitgeschreven. Ook daar ontvangt u via de mail bericht van.

Artikel 3 – Kosten en aantal te lenen stuks speelgoed per abonnement of feestkaart
Per abonnement en per leentermijn (of verlenging daarvan) kunt u maximaal 3 stuks speelgoed lenen. Voor elk stuk te lenen speelgoed betaalt u een kleine vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanschafwaarde van dat speelgoed, aangeduid met stippen (1, 2 of 3 stippen). Een hogere aanschafwaarde betekent meer stippen. U kunt dit bedrag contant of met behulp van een strippenkaart voldoen. Meerdere abonnementen aanschaffen met een maximum van 2 per adres is mogelijk. Met een feestkaart en op vertoon van uw legitimatie kunt u, zonder abonnement, eenmalig 3 stuks speelgoed lenen. Per keer kunt u maximaal 2 feestkaarten kopen.

Artikel 4 – Uitleentermijn, verlenging en reserveren
De uitleentermijn van het speelgoed is drie weken, exclusief schoolvakanties. U mag het geleende speelgoed 2x verlengen (tijdens opening op locatie of telefonisch doorgeven), met uitzondering van speelgoed dat uitgeleend is met de feestkaart of speelgoed dat gereserveerd is. De boete voor het overschrijden (te laat) van de uitleentermijn wordt per openingsweek berekend. U kunt, tegen vergoeding, ook speelgoed reserveren. U betaalt reserveringskosten per te reserveren stuk speelgoed. Zodra het gereserveerde speelgoed weer gereed is voor de uitleen, nemen wij contact met u op.

Artikel 5 – Beschadigd of niet compleet speelgoed terug
U dient elk stuk speelgoed schoon, onbeschadigd en compleet terug te brengen. Als dit niet het geval is, meldt u dit bij het inleveren aan een van onze medewerkers. U betaalt per kapot of zoekgeraakt onderdeel een vergoeding en krijgt voor de betaling een kwitantie. Brengt u binnen 3 maanden het ontbrekende onderdeel terug, dan krijgt u, op vertoon van de kwitantie, de vergoeding terug. Is het speelgoed onherstelbaar beschadigd, geheel onbruikbaar geworden of kwijt, dan betaalt u of de dagwaarde van het speelgoed of u zorgt zelf voor vervanging van het speelgoed. Breuk als gevolg van normale slijtage wordt niet in rekening gebracht. De medewerkers van de speelotheek bepalen dit per geval.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Indien er schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor de speelotheek aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het geval uit hoofde van de door de speelotheek afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. De speelotheek is ten tijde van het uitlenen van het speelgoed niet aansprakelijk voor materiële schade of letselschade. SpeelOké aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens het bezoek aan de speelotheek.

Artikel 7 – Slotbepalingen
Tijdens de openingstijden dient men zich te houden aan de algemeen geldende gedragsregels en aanwijzingen van de medewerkers van de speelotheek. Wanneer de bovengenoemde regels niet in acht worden genomen, dan zullen de medewerkers van de speelotheek dit per geval bekijken en zo nodig maatregelen treffen. De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd geworden. Als hier sprake van is zullen uiteraard de nieuwe voorwaarden weer ter hand gesteld worden aan alle gebruikers van SpeelOké. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de speelotheek.